- Certificaat

- Folder

- Algemene voorwaarden

Downloads:

asbestisolatie op het werk asbestisolatie op het werk


Verplichtingen van de werkgever

Werkgevers zijn op basis van de Arbowet verplicht te zorgen voor een veilige werkplek voor hun werknemers. Werknemers mogen niet blootge-steld worden aan asbest.

Komt een werknemer in een arbeidssituatie in aanraking met asbest en wordt hij daardoor ziek, dan kan hij de geleden schade vorderen van zijn (oud-)werkgever. Dit is op grond van het (in het Burgerlijk Wetboek vastgelegde) algemene beginsel dat de werkgever schade die een werknemer lijdt in de uitoefening van zijn beroep, dient te vergoeden.


Moet ik onderzoeken of er asbest in mijn bedrijfspand zit?

Voor een pand wat vóór 1994 is gebouwd is de kans zeer groot dat daar asbest in is verwerkt. In 80% wordt er asbest gevonden. Of deze materialen ook een blootstellingsrisico vormen, wordt alleen maar duidelijk door een onderzoek.


ERKA-asbest kan dit voor u onderzoeken. Er wordt dan eerst gekeken óf er in het gebouw asbesthoudende materialen zijn verwerkt. En als die worden gevonden, wordt er gekeken of er in het verleden vezels los zijn gekomen en zo ja, hoe ver deze in het gebouw zijn verspreid. Aan de hand van deze gegevens wordt bepaald welke maatregelen er genomen moeten worden.

De te nemen acties kunnen van alles zijn tussen ‘niets doen’ en ‘direct saneren’. En er kan geadviseerd worden een NEN 2991-onderzoek te doen. Dat is een onderzoek waarmee precies duidelijk wordt of er bij normaal gebruik van het pand asbestvezels in de lucht komen en of dat een gevaarlijk niveau is.

Klik hier voor meer informatie over asbest op het werk op de site van de Rijksoverheid.

In 80% van de gebouwen die vóór 1994 gebouwd zijn, wordt asbest gevonden.


Asbest op het werk